Privacy Policy

Inez Westerhof Praktijk voor Counseling en Craniotherapie Rotterdam (hierna: Praktijk Inez Westerhof) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Het doel van deze privacy policy  is het geven van heldere en transparante informatie over hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Praktijk Inez Westerhof doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat de praktijk in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze rechten respecteert.

Contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door: Inez Westerhof Praktijk voor Counseling en Craniotherapie Rotterdam. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover dan kunt u hierover contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

Praktijk Inez Westerhof verkrijgt de persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon, in een persoonlijk gesprek of via whats-app, indien dit relevant is voor intake, behandeling en/of begeleiding. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens verkregen worden via derden in het kader van de dienstverlening of doeleinden, zoals van eerdere hulpverleners en/of huisarts. Hiervoor dient u specifiek en separaat toestemming te verlenen.

Persoonsgegevens

Praktijk Inez Westerhof verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Mailadres
 • Telefoon-GSM
 • Zorgverzekeraar en relatienummer – eventueel andere vormen van vergoeding

Doeleinden

Praktijk Inez Westerhof verwerkt deze persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening – hulpverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering-/ financiële administratie
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Verbetering van de dienstverlening-hulpverlening;
 • Marketing;
 • Het voeren van geschillen;
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor gebruik van waarneming, tijdens afwezigheid van de counsellor/therapeut, indien dit is overeengekomen

Grondslagen

Praktijk Inez Westerhof verwerkt bepaalde persoonsgegevens  op basis van artikel 6 van de AVG om uitvoering te kunnen geven aan de counselings-/behandelovereenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt, omdat Praktijk Inez Westerhof hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening-hulpverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten en hulpverlening;
 • Optimale advisering en consultatie te realiseren;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een speciaal doel zal hiervoor  afzonderlijk schriftelijk toestemming worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Praktijk Inez Westerhof persoonsgegevens uitwisselen. Praktijk Inez Westerhof kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van haar website of financiële afhandeling van geleverde diensten. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Praktijk Inez Westerhof zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk en uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze Privacy Policy heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Praktijk Inez Westerhof zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten zoals de fiscale bewaarplicht.

Momenteel wordt conform de WGBO een bewaartermijn van 15 jaar aangehouden, aanvangend van het moment dat u met Praktijk Inez Westerhof contact heeft opgenomen. Indien uw gegevens eerder vernietigd kunnen worden, zal dit ook worden uitgevoerd.

Uw rechten

U heeft het recht om Praktijk Inez Westerhof een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Praktijk Inez Westerhof verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Inez Westerhof Praktijk voor Counseling en Craniotherapie Rotterdam

Hoofdweg 256
2908 LC Capelle aan den IJssel
@: info@inezwesterhof.nl

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Inez Westerhof, laat dit dan vooral weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2020. Praktijk Inez Westerhof kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.  Het advies is deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.